×

વિસાવદર વિષે

આ તાલુકાએ ૭૭ ગામ પ’ચાયત વિસ્‍તાર મળી કુલ –૭૭ ગામોનો અને જુનાગઢ જિલ્‍લાની અગ્નિદિશા તરફ અને જુનાગઢ થી ભાવનગર તરફના હાઇવે રસ્‍તા ઉપર ૨૧-૧૮ ઉત્તર અક્ષાંશ અને ૭૦-૩પ પૂવ રેખાંશ ઉપર આ તાલુકો આવેલો છે. અહિના મુખ્‍યત્‍વે પાકમા’ ઘઉ’, કપાસ, મગફળી, જીરુ અને ગૌણ પાકો એર’ડા,બાજરી જેવા પાકો લેવામા’ આવે છે. આ તાલુકાની જમીન કાળી અને સારી છે. આ તાલુકાના’ ૭૦ ટકા મુખ્‍ય વ્‍યવસાય ખેતી અને ગિરના નેશ વિસ્તારમાં માલધારી લોકોનો પશુપાલનનો વ્યવસાય કરે છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline professional tax registration
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline property tax registration
  Read More
SideImg
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline professional tax registration
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline property tax registration
  Read More
 • 25-5-2019
  ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

  Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

 • 25-5-2019
  ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

  Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

વિસાવદર વિષે

આ તાલુકાએ ૭૭ ગામ પ’ચાયત વિસ્‍તાર મળી કુલ –૭૭ ગામોનો અને જુનાગઢ જિલ્‍લાની અગ્નિદિશા તરફ અને જુનાગઢ થી ભાવનગર તરફના હાઇવે રસ્‍તા ઉપર ૨૧-૧૮ ઉત્તર અક્ષાંશ અને ૭૦-૩પ પૂવ રેખાંશ ઉપર આ તાલુકો આવેલો છે. અહિના મુખ્‍યત્‍વે પાકમા’ ઘઉ’, કપાસ, મગફળી, જીરુ અને ગૌણ પાકો એર’ડા,બાજરી જેવા પાકો લેવામા’ આવે છે. આ તાલુકાની જમીન કાળી અને સારી છે. આ તાલુકાના’ ૭૦ ટકા મુખ્‍ય વ્‍યવસાય ખેતી અને ગિરના નેશ વિસ્તારમાં માલધારી લોકોનો પશુપાલનનો વ્યવસાય કરે છે.

Read More
૭૪
૧૧૧૯૮૬
૭૪

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો