×

વંથલી વિષે

વંથલી તાલુકાના તજજ્ઞોના મતાનુસાર વંથલી શહેરમાં વામન ભગવાન નું પુરાણુ મંદિર આવેલુ છે, તથા વંથલી તાલુકા ના ગાંઠિલા ગામે ઓઝત નદીના કાંઠે ઉમીયા માતાજી નું મંદિર આવેલુ છે. જે તાલુકા મથકે થી ( કી.મી. તથા જિલ્‍લા મથકે થી ૧૦ કી.મી.તથા મોટા કાજલીયાળા ગામે અઁબેશ્‍વર મઁદીર તેમજ વાસનનુઁ રમણીય સ્‍થળ છે. જે તાલુકા મથકેથી ૬ કી.મી. અને જીલ્‍લા મથકેથી ર૧ કી.મી.થાય છે તથા વઁથલી તાલુકાના ખોરાસા ગામે વ્‍યઁકટેશ ભગવાન તીરુપતી બાલાજીનુઁ ઐતિહાસીક મઁદીર જે ભારતમાઁ બે બાલાજી મઁદિર પૈકીનુઁ એક છે. તે અહી છે. તા. મથકેથી ૧૮ કી.મી. તથા જી. મથકેથી ૩૩ કી.મી. છે. તથા વઁથલી તાલુકાની ઉતર દિશામાઁ ઉબેણ નદી આવેલી છે તથા દક્ષીણ દિશામાઁ ઓઝત નદી આવેલી છે. આ તાલુકાએ ૪૬ ગામ પઁચાયત વિસ્‍તાર મળી કુલ ૪૬ ગામો છે

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline professional tax registration
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline property tax registration
  Read More
SideImg
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline professional tax registration
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline property tax registration
  Read More
 • 25-5-2019
  ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

  Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

 • 25-5-2019
  ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

  Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

વંથલી વિષે

વંથલી તાલુકાના તજજ્ઞોના મતાનુસાર વંથલી શહેરમાં વામન ભગવાન નું પુરાણુ મંદિર આવેલુ છે, તથા વંથલી તાલુકા ના ગાંઠિલા ગામે ઓઝત નદીના કાંઠે ઉમીયા માતાજી નું મંદિર આવેલુ છે. જે તાલુકા મથકે થી ( કી.મી. તથા જિલ્‍લા મથકે થી ૧૦ કી.મી.તથા મોટા કાજલીયાળા ગામે અઁબેશ્‍વર મઁદીર તેમજ વાસનનુઁ રમણીય સ્‍થળ છે. જે તાલુકા મથકેથી ૬ કી.મી. અને જીલ્‍લા મથકેથી ર૧ કી.મી.થાય છે તથા વઁથલી તાલુકાના ખોરાસા ગામે વ્‍યઁકટેશ ભગવાન તીરુપતી બાલાજીનુઁ ઐતિહાસીક મઁદીર જે ભારતમાઁ બે બાલાજી મઁદિર પૈકીનુઁ એક છે. તે અહી છે. તા. મથકેથી ૧૮ કી.મી. તથા જી. મથકેથી ૩૩ કી.મી. છે. તથા વઁથલી તાલુકાની ઉતર દિશામાઁ ઉબેણ નદી આવેલી છે તથા દક્ષીણ દિશામાઁ ઓઝત નદી આવેલી છે. આ તાલુકાએ ૪૬ ગામ પઁચાયત વિસ્‍તાર મળી કુલ ૪૬ ગામો છે

Read More
-
૯૭૩૨૫
૪૬

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો