×

માણાવદર વિષે

આ તાલુકાએ પપ ગામ પંચાયત વિસ્‍તાર મળી કુલ –પપ ગામોનો અને જુનાગઢ જિલ્‍લાના દક્ષીણ તરફ અને જુનાગઢથી પોરબંદર તરફના હાઇવે રસ્‍તા ઉપર આ તાલુકો આવેલો છે. અહિના મુખ્‍યત્‍વે પાકમાં ઘઉ’, કપાસ, મગફળી, જીરુ અને ગૌણ પાકો એરંડા,બાજરી જેવા પાકો લેવામાં આવે છે. આ તાલુકાની જમીન કાળી અને સારી છે. આ તાલુકાનાં ૭૦ ટકા મુખ્‍ય વ્‍યવસાય ખેતી પુવ સમયમાં માણાવદર કમાલુદિનખાન રાજાનો તાલુકો છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline professional tax registration
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline property tax registration
  Read More
SideImg
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline professional tax registration
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline property tax registration
  Read More
 • 25-5-2019
  ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

  Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

 • 25-5-2019
  ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

  Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

માણાવદર વિષે

આ તાલુકાએ પપ ગામ પંચાયત વિસ્‍તાર મળી કુલ –પપ ગામોનો અને જુનાગઢ જિલ્‍લાના દક્ષીણ તરફ અને જુનાગઢથી પોરબંદર તરફના હાઇવે રસ્‍તા ઉપર આ તાલુકો આવેલો છે. અહિના મુખ્‍યત્‍વે પાકમાં ઘઉ’, કપાસ, મગફળી, જીરુ અને ગૌણ પાકો એરંડા,બાજરી જેવા પાકો લેવામાં આવે છે. આ તાલુકાની જમીન કાળી અને સારી છે. આ તાલુકાનાં ૭૦ ટકા મુખ્‍ય વ્‍યવસાય ખેતી પુવ સમયમાં માણાવદર કમાલુદિનખાન રાજાનો તાલુકો છે.

Read More
પપ
૧ર૭પ૧૬
-

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો