×

માળિયા-હાટીના વિષે

જુનાગઢ જિલ્લામાં માળીયા હાટીના તાલુકો આવેલો છે.આ તાલુકો ર૧. ૧ પં અક્ષાંશ અને ૭૦. ૩૦ પૂ.રેખાંશ ઉપર આવેલો છે.દરિયાઇ પટ્ટીથી ઘેરાયેલો વિસ્તાર છે.આ તાલુકાનુ મુખ્યવસ્તિ “હાટી”દરબારની હોવાથી તાલુકાનું નામ તેના પરથી માળીયા હાટીના રાખવામાં આવેલ છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline professional tax registration
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline property tax registration
  Read More
SideImg
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline professional tax registration
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline property tax registration
  Read More
 • 25-5-2019
  ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

  Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

 • 25-5-2019
  ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

  Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

માળિયા-હાટીના વિષે

જુનાગઢ જિલ્લામાં માળીયા હાટીના તાલુકો આવેલો છે.આ તાલુકો ર૧. ૧ પં અક્ષાંશ અને ૭૦. ૩૦ પૂ.રેખાંશ ઉપર આવેલો છે.દરિયાઇ પટ્ટીથી ઘેરાયેલો વિસ્તાર છે.આ તાલુકાનુ મુખ્યવસ્તિ “હાટી”દરબારની હોવાથી તાલુકાનું નામ તેના પરથી માળીયા હાટીના રાખવામાં આવેલ છે.

Read More
૬૪
૧૪૪૯૭પ
-

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો