×

જૂનાગઢ વિષે

આ તાલુકાએ પ૭ ગામ પંચાયત વિસ્‍તાર મળી કુલ –પ૭ ગામોનો અને જુનાગઢ તાલુકો જુનાગઢ જિલ્‍લાના મુખ્ય મથક પર આવેલ છે. અહિના મુખ્‍યત્‍વે પાકમાં ઘઉં, કપાસ, મગફળી, જીરૂ અને ગૌણ પાકો એરંડા, બાજરી જેવા પાકો લેવામાં આવે છે. આ તાલુકાની જમીન કાળી અને સારી છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline professional tax registration
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline property tax registration
  Read More
SideImg
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline professional tax registration
  Read More
 • Calender 25-Feb-2020
  Process flow,checklist,timeline property tax registration
  Read More
 • 25-5-2019
  ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

  Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

 • 25-5-2019
  ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

  Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

જૂનાગઢ વિષે

આ તાલુકાએ પ૭ ગામ પંચાયત વિસ્‍તાર મળી કુલ –પ૭ ગામોનો અને જુનાગઢ તાલુકો જુનાગઢ જિલ્‍લાના મુખ્ય મથક પર આવેલ છે. અહિના મુખ્‍યત્‍વે પાકમાં ઘઉં, કપાસ, મગફળી, જીરૂ અને ગૌણ પાકો એરંડા, બાજરી જેવા પાકો લેવામાં આવે છે. આ તાલુકાની જમીન કાળી અને સારી છે.

Read More
પ૭
૧૨૮૭૬૪
-

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો