×
વિગતોમાં સમાચાર | જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત
  • હોમ
  • વિગતોમાં સમાચાર

વિગતોમાં સમાચાર

જિલ્લા પંચાયત જુનાગઢ આરોગ્ય શાખા (D.P.M.U.) સ્ટાફ નર્સ/બ્રધર, RBSK ફાર્માસીસ્ટનુ તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ લેવાયેલ વોકઇન ઇન્ટરવ્યુનુ મેરીટ લીસ્ટ

24-Feb-2020

જિલ્લા પંચાયત જુનાગઢ આરોગ્ય શાખા (D.P.M.U.) સ્ટાફ નર્સ/બ્રધર, RBSK ફાર્માસીસ્ટનુ તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ લેવાયેલ વોકઇન ઇન્ટરવ્યુનુ મેરીટ લીસ્ટ

Detail Download
RBSK-farmacity-list.pdf