×

રસીકરણ

રસીકરણ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬

ક્રમ રસીનું નામ પશુઓની સંખ્યા
એચ.એસ. ૫૭૦૬૨
ઈ.ટી. ૨૬૬૩૦
એફ.એમ.ડી. ૧૪૪૫૯૦
હડકવા ( એ.આર.વી. ) ૭૦૫
બી.કયુ. ૧૪૯૮૪