×

સં૫ર્ક માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુ કચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી ટી.ડી.પટેલ
જિલ્‍લા આંકડા અઘિકારીશ્રી( ઇ.ચા.)
આંકડા શાખા, જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં,સરદાર બાગ પાછળ, ૨૬૨૬૨૫૧ -- ૨૬૨૦૬૮૪ ૯૪૨૮૮૩૫૦૫૩
શશીકુંજ રોડ ,જિલ્લા પંચાયત જુનાગઢ