×
સમાજ કલ્‍યાણ શાખા

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સમાજ કલ્‍યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં,
સરદાર બાગ પાછળ,શશીકુંજ રોડ,
જિલ્‍લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી જે.કે.ચાવડા
ફોન નંબર ૨૬૨૦૬૭૫
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર(કચેરી) ફેકસ નંબર રહેઠાણ મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી જે.કે.ચાવડા જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અઘિકારીશ્રી ૨૬૨૦૬૭૫ - - ૯૪૨૮૭૯૮૭૯૬ -