×

શાળાઓ / કોલેજોની વિગત

પ્રાથમિક શાળાની સંખ્‍યા ૭૫૭
કુમાર ૩૮૯૯૦
કન્‍યા ૪૨૮૦૪
કુલ સંખ્‍યા ૮૧૭૯૪
શિક્ષકનું કુલ મંજુર મહેકમ ૪૧૨૬
કામગીરી બજાવતા કુલ શિક્ષકોની સંખ્‍યા ૪૫૧૯
શાળાના ઓરડાની સંખ્‍યા ૪૫૧૯
પ્રવેશોત્‍સવ અન્‍વયે નામાંકનપાત્ર બાળકોની સંખ્‍યા
કુમાર ૨૩૨૭
કન્‍યા ૨૫૨૮
કુલ સંખ્‍યા ૪૮૫૫
નામાંકન પ્રાપ્‍ત થયેલ સિઘ્‍ઘી (સરકારી + ખાનગી પ્રા.શાળા)
કુમાર ૯૩૩૦૯
કન્‍યા ૮૦૬૬૭
કુલ સંખ્‍યા ૧૭૩૯૭૬
ટકાવારી (ડ્રોપ આઉટ રેશીયો) ૧.૩૮
સાક્ષરતા દર ૭૬.૮૮
વિધાલક્ષ્‍મી બોન્‍ડ ૪૦૫
પીવાના પાણી ની સગવડ ૭૬૩