×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મહેસુલ શાખા
શાખાનું સરનામું મહેકમ-મહેસુલ શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન,
નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા
સરદાર બાગ પાછળ શશીકુંજ રોડ, જૂનાગઢ.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા,નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, મહેસુલ જિલ્લા પંચાયત, જૂનાગઢ.
ફોન નંબર ૦૨૮૫ - ૨૬૩૬૦૩૨, ૨૬૩૩૦૨૧
ફેકસ નંબર ૦૨૮૫ -૨૬૨૦૬૮૪

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર(કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારી શ્રી (મહેસૂલ) ૨૬૩૬૦૩૨, ૨૬૩૩૦૨૧ ૨૬૨૦૬૮૪ ૭૫૬૭૦૧૮૪૧૦ dyddo-rev-jun@gujrat.gov-in