×

વરસાદના આંકડા

તાલુકાવાર કુલ વરસાદ મી.મી.માં (૧૯૯૬ થી ૨૦૦૭)
અં.નં. તાલુકાનું નામ વર્ષ
૨૦૦૫ ૨૦૦૬ ૨૦૦૭ ૨૦૦૮ ૨૦૦૯ ૨૦૧૦ ૨૦૧૧ ૨૦૧૨ ૨૦૧૩ ૨૦૧૪ ૨૦૧૫
ભેસાણ ૯૪૩ ૯૧૦ ૯૩૯ ૮૮૦ ૫૧૫ ૧૧૫૮ ૮૪૯ ૩૬૫ ૧૧૪૦ ૫૬૫ ૬૩૭
જુનાગઢ ૧૧૯૧ ૧૦૫૩ ૧૫૦૫ ૧૩૦૭ ૭૫૦ ૧૫૨૭ ૯૬૩ ૪૫૩ ૧૫૩૦ ૧૩૦૧ ૭૨૫
કેશોદ ૧૦૬૩ ૯૧૨ ૧૫૪૩ ૧૧૦૦ ૧૦૪૮ ૧૪૮૧ ૧૦૨૪ ૩૭૩ ૧૨૬૩ ૧૧૮૦ ૫૦૦
માળીયા ૯૦૭ ૧૦૮૫ ૧૮૨૯ ૧૧૭૧ ૧૪૧૮ ૧૮૧૫ ૧૨૦૨ ૪૯૬ ૧૨૧૦ ૧૨૬૪ ૮૫૦
માણાવદર ૧૦૨૦ ૯૯૨ ૧૬૮૬ ૮૭૨ ૧૦૧૯ ૧૪૭૧ ૧૧૭૩ ૩૯૯ ૧૩૮૪ ૧૩૦૩ ૫૮૦
માંગરોળ ૯૧૩ ૯૯૦ ૧૪૦૦ ૧૦૪૮ ૧૯૦૧ ૧૮૬૯ ૯૬૭ ૪૫૫ ૮૫૪ ૧૦૧૦ ૭૬૪
મેંદરડા ૬૩૫ ૮૩૪ ૧૭૪૬ ૯૭૨ ૧૦૯૧ ૧૫૭૦ ૧૦૧૦ ૩૪૮ ૧૩૬૬ ૧૦૦૬ ૪૫૮
વંથલી ૧૦૯૪ ૭૯૦ ૧૪૯૩ ૧૨૮૬ ૯૬૫ ૧૪૮૧ ૧૧૯૯ ૪૬૭ ૧૫૩૯ ૧૨૭૦ ૧૦૨૫
વિસાવદર ૧૩૯૫ ૧૪૫૪ ૧૬૨૫ ૧૪૯૫ ૫૨૪ ૧૩૪૯ ૧૪૫૬ ૪૨૫ ૧૬૬૯ ૧૦૨૦ ૧૦૨૭