×
પ્રકાશનો | જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત

પ્રકાશનો

આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૦૭-૦૮ અહીં ક્લીક કરો.
વાર્ષિક અહેવાલ-૨૦૦૭-૦૮ અહીં ક્લીક કરો.
આબોહવાની માહિતી-૨૦૦૭-૦૮ અહીં ક્લીક કરો.
સામાજિક-આર્થિકસમીક્ષા-૨૦૦૭-૦૮ અહીં ક્લીક કરો.
વસતિ ગણતરી-૨૦૦૧ અહીં ક્લીક કરો.
સામાજિક-આર્થિક સમીક્ષા-૨૦૦૮-૦૯ અહીં ક્લીક કરો.
વાર્ષિક અહેવાલ - ૨૦૦૮-૦૯અહીં ક્લીક કરો.
જિલ્‍લાની આંકડાકીય રૂપરેખા-૨૦૦૮-૦૯ અહીં ક્લીક કરો.
અંદાજપત્ર-૨૦૦૯-૧૦ અહીં ક્લીક કરો.
વાર્ષિક અહેવાલ-૨૦૦૯-૧૦ અહીં ક્લીક કરો.
સામાજિક-આર્થિક સમીક્ષા-૨૦૦૯-૧૦ અહીં ક્લીક કરો.
IDSP વાર્ષિક અહેવાલ-૨૦૧૦ અહીં ક્લીક કરો.
ડીઝાસ્ટર એકશન પ્‍લાન-૨૦૧૧ અહીં ક્લીક કરો.
તાલુકાવાર સંકલિત માહિતીની સમય શૃંખલા અહીં ક્લીક કરો.
સામાજીક આર્થિક સમિક્ષા - ૨૦૧૦-૧૧ અહીં ક્લીક કરો.
સામાજીક આર્થિક સમિક્ષા - ૨૦૧૧-૧૨ અહીં ક્લીક કરો.
વાર્ષિક અહેવાલ ૨૦૧૧- ૧૨ અહીં ક્લીક કરો.
માણાવદર તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
વંથલી તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
જૂનાગઢ તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
ભેંસાણ તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
વિસાવદર તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
મેંદરડા તાલુકોઅહીં ક્લીક કરો.
કેશોદ તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
માંગરોળ તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
માળીયા તાલુકોઅહીં ક્લીક કરો.
તાલાળા તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
વેરાવળ તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
સુત્રાપાડા તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
કોડીનાર તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
ઉના તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
માણાવદર તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
વંથલી તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
જૂનાગઢ તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
ભેંસાણ તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
વિસાવદર તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
મેંદરડા તાલુકોઅહીં ક્લીક કરો.
કેશોદ તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
માંગરોળ તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
માળીયા તાલુકોઅહીં ક્લીક કરો.
તાલાળા તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
વેરાવળ તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
સુત્રાપાડા તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
કોડીનાર તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
ઉના તાલુકો અહીં ક્લીક કરો.
અંદાજપત્ર વર્ષ: -૨૦૧૨-૧૩ અહીં ક્લીક કરો.
વાર્ષિક અહેવાલ વર્ષ: -૨૦૧૬-૧૭ અહીં ક્લીક કરો.
સામાજીક આર્થીક સમીક્ષા ૨૦૧૮-૧૯અહીં ક્લીક કરો.
સામાજીક આર્થીક સમીક્ષા ૨૦૧૭-૧૮અહીં ક્લીક કરો.
સામાજીક આર્થીક સમીક્ષા ૨૦૧૬-૧૭અહીં ક્લીક કરો.
સામાજીક આર્થીક સમીક્ષા ૨૦૧૫-૧૬અહીં ક્લીક કરો.
સામાજીક આર્થીક સમીક્ષા ૨૦૧૪-૧૫અહીં ક્લીક કરો.
જિલ્લાની આંકડાકીય રુ૫રેખા ૨૦૧૮-૧૯અહીં ક્લીક કરો.
જિલ્લાની આંકડાકીય રુ૫રેખા ૨૦૧૭-૧૮અહીં ક્લીક કરો.
જિલ્લાની આંકડાકીય રુ૫રેખા ૨૦૧૫-૧૬અહીં ક્લીક કરો.
જિલ્લાની આંકડાકીય રુ૫રેખા ૨૦૧૪-૧૫અહીં ક્લીક કરો.
જિલ્લાની આંકડાકીય રુ૫રેખા ૨૦૧૩-૧૪અહીં ક્લીક કરો.