×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામું પંચાયત શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા વદન,
નવી કલેક્ટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર
બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ.
જિલ્લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડી.જી.રાઠોડ
ફોન નંબર ૨૬૩૫૩૮૪
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર(કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી ડી.જી.રાઠોડ નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, (પંચાયત) ૨૬૩૫૩૮૪ - ૮૫૧૧૧૨૪૯૪૬ dyddo-pan-jun@gujarat.gov.in