×

પંચાયતનું સરનામું

સ૨નામું : જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં, સરદાર બાગ પાછળ , શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ.

ફોન નં : ૦૨૮૫-૨૬૩૫૩૧૫, ૨૬૩૫૩૧૬

ફેકસ : : ૦૨૮૫-૨૬૩૬૩૧૭