×

તબીબી અઘિકારીઓ

ક્રમ તાલુકાનું
નામ
પ્રા.આ.કે.નું
નામ
ડોકટરશ્રીનું નામ સરનામું ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઈલ-સીયુજી મોબાઈલ
જુનાગઢ વડાલ ડો.બી.બી.વધાસીયા વડાલ, તા.જુનાગઢ ર૬૮૦૫૪૧ ર૬૮૦૫૪૧
જુનાગઢ મજેવડી ડો.કીશોર કે.બગડા મજેવડી, તા.જુનાગઢ ર૬૮૪૦ર૩ ર૬૮૪૦ર૩
જુનાગઢ ખડીયા ડો.મૌલી વી.રાજા ખડીયા, તા.જુનાગઢ ર૬૮૧૦૮૧ ર૬૮૧૦૮૧
જુનાગઢ ડુંગરપુર ડો. વૈદહી પી.ગરેજા ડુંગરપુર, તા.જુનાગઢ ર૬૮૧રર૦ ર૬૮૧રર૦
જુનાગઢ બગડુ ડો.રિઘ્‍ધીકા તુષારભાઈ સાદીયા બગડુ, તા.જુનાગઢ ર૬૮૯૬૩૬ ર૬૮૯૬૩૬
વંથલી કણઝા ડો.અજય જે.૫રમાર કણઝા, તા.વંથલી ર૫૦૧૮૬ ર૫૦૧૮૬
વંથલી શાપુર ડો.જી.એન.ડઢાણીયા શાપુર, તા.વંથલી ર૫૭૪૫૫ ર૫૭૪૫૫
વંથલી થાણાપી૫ળી ડો.રવિન્‍દ્ર આર.ચુડાસમા થાણાપી૫ળી, તા.વંથલી ર૫૫૬૩૬ ર૫૫૬૩૬
માણાવદર બાંટવા ડો.સિંધવ ભાવેશ બી. બાંટવા, તા.માણાવદર ર૪૧૩૩૩ ર૪૧૩૩૩
૧૦ માણાવદર નાકરા નાકરા, તા.માણાવદર ર૭૩૩૭ર ર૭૩૩૭ર
૧૧ માણાવદર સરદારગઢ ડો.દિનેશ આર.વાછાણી સરદારગઢ, તા.માણાવદર ર૪ર૩૦૬ ર૪ર૩૦૬
૧ર માણાવદર લીંબુડા ડો.ડી.એલે.સવાણી લીંબુડા, તા.માણાવદર ર૪૪૩ર૮ ર૪૪૩ર૮
૧૩ માંગરોળ શીલ ડો.કે.અલ.૫રમાર શીલ, તા.માંગરોળ ર૮૧૩૫૧ ર૮૧૩૫૧
૧૪ માંગરોળ જુથળ ડો.એન.જી.ડાભી જુથળ, તા.માંગરોળ ર૮૪૩૯૪ ર૮૪૩૯૪
૧૫ માંગરોળ મેખડી ડો.એમ.આઈ.સીડા મેખડી, તા.માંગરોળ ર૮૩૩૦ર ર૮૩૩૦ર
૧૬ માંગરોળ ઘેડબગસરા ડો.જે.એન.ચુડાસમા ઘેડબગસરા, તા.માંગરોળ ર૫૭૩૧૦ ર૫૭૩૧૦
૧૭ કેશોદ મેસવાણ ડો.અંકીતા માલદેભાઈ ૫રમાર મેસવાણ, તા.કેશોદ ર૫૭૭૬ર ર૫૭૭૬ર
૧૮ કેશોદ કેવદ્રા ડો.સ્‍વાતિ ડી.જેઠવા કેવદ્રા, તા.કેશોદ ર૭૪૩૬૦ ર૭૪૩૬૦
૧૯ કેશોદ અજાબ અજાબ, તા.કેશોદ ર૫૫૩૪૦ ર૫૫૩૪૦
ર૦ કેશોદ બાલાગામ ડો.રોહીત પી.કોરડીયા બાલાગામ, તા.કેશોદ ર૫૮૬૫ર ર૫૮૬૫ર
ર૧ મેંદરડા દાત્રાણા ડો.ભાર્ગવ એચ.ફળદુ દાત્રાણા, તા.મેંદરડા ર૩ર૧૧૯ ર૩ર૧૧૯
રર મેંદરડા ડેડકીયાળી ડો.હીમાન્‍સુ લાખાણી ડેડકીયાળી, તા.મેંદરડા - -
ર૩ તાલાળા સાસણ ડો.અતુલ અંકલેશ્વરીયા સાસણ, તા.તાલાળા ર૮૫૫ર૪ ર૮૫૫ર૪
ર૪ તાલાળા ધાવા ધાવા, તા.તાલાળા ર૮૯૪૧૦ ર૮૯૪૧૦
ર૫ તાલાળા આંકોલવાડી ડો.મહેશ ૫ઢીયાર આંકોલવાડી, તા.તાલાળા ર૩૩૩રર ર૩૩૩રર
ર૬ માળીયા ખોરાસા ડો.મીત મગનલાલ ચૌહાણ ખોરાસા, તા.માળીયા ર૮૫૧૮૦ ર૮૫૧૮૦
ર૭ માળીયા ભંડુરી ડો.આભા મલ્‍હોત્રા ભંડુરી, તા.માળીયા ર૮૧૩૮૦ ર૮૧૩૮૦
ર૮ માળીયા અમરાપુર અમરાપુર, તા.માળીયા ર૪૪૫૦૭ ર૪૪૫૦૭
ર૯ માળીયા કુકસવાડા ડો.મહીડા હાજીઅબા ઈસ્‍માઈલ કુકસવાડા, તા.માળીયા ર૮ર૩૧૩ ર૮ર૩૧૩
૩૦ વેરાવળ ગોવિંદ૫રા ડો.વી.આર.ભંભાણી ગોવિંદ૫રા, તા.વેરાવળ ર૮૫૩૩૧ ર૮૫૩૩૧
૩૧ વેરાવળ પંડવા ડો.ડેનીશ આર.વાછાણી પંડવા, તા.વેરાવળ ર૯૬૪૦૫ ર૯૬૪૦૫
૩ર વેરાવળ આજોઠા ડો.સંગીતા જે.બારડ આજોઠા, તા.વેરાવળ ર૯૬૪૦૦ ર૯૬૪૦૦
૩૩ વેરાવળ આદ્રી ડો.અવધેશકુમાર આદ્રી, તા.વેરાવળ ર૮ર૭૩૫ ર૮ર૭૩૫
૩૪ સુત્રાપાડા થરેલી થરેલી, તા.સુત્રાપાડા ર૬૩૩૬૦ ર૬૩૩૬૦
૩૫ સુત્રાપાડા પ્રશ્નાવડા પ્રશ્નાવડા, તા. સુત્રાપાડા - -
૩૬ સુત્રાપાડા ધામળેજ ધામળેજ, તા. સુત્રાપાડા ર૮૧૩૭૬ ર૮૧૩૭૬
૩૭ સુત્રાપાડા પ્રાંસલી પ્રાંસલી, તા. સુત્રાપાડા ર૮૪૩ર૭ ર૮૪૩ર૭
૩૮ ઉના દેલવાડા ડો.જે.બી.બામરોટીયા દેલવાડા, તા.ઉના રર૩૫૮૧ રર૩૫૮૧
૩૯ ઉના સનખડા સનખડા, તા.ઉના ર૪૬૩ર૬ ર૪૬૩ર૬
૪૦ ઉના સીમર સીમર, તા.ઉના ર૮ર૩૮૮ ર૮ર૩૮૮
૪૧ ઉના સામતેર ડો.બીના કે.કાતરીયા સામતેર, તા.ઉના ર૮૧૪ર૮ ર૮૧૪ર૮
૪ર ઉના ધોકડવા ડો.જીતુ લાડુમોર ધોકડવા, તા.ઉના ર૪૫૬૭૭ ર૪૫૬૭૭
૪૩ ઉના જામવાળા ડો.વશીમ એ.મચ્‍છર જામવાળા, તા.ઉના ર૪૭૪૦૧ ર૪૭૪૦૧
૪૪ ઉના તડ ડો.યોગેશ મનુભાઈ જેઠવા તડ, તા.ઉના ર૪૯૩૩૦ ર૪૯૩૩૦
૪૫ ઉના ફુલકા ફુલકા, તા.ઉના - -
૪૬ વિસાવદર કાલસારી ડો.એ.બી.શ્રોફ કાલસારી, તા.વિસાવદર રરર૦૭૮ રરર૦૭૮
૪૭ વિસાવદર મોટીમોણ૫રી ડો.સાગર ભુ૫તભાઈ સાંબડા મોટીમોણ૫રી, તા.વિસાવદર ર૪૪૩ર૪ ર૪૪૩ર૪
૪૮ વિસાવદર ભલગામ ડો.બાદલકુમાર વાછાણી ભલગામ, તા.વિસાવદર ર૪૭૩૩૮ ર૪૭૩૩૮
૪૯ વિસાવદર મોટાકોટડા ડો.પુજા પ્રીયદર્શની મોટાકોટડા, તા.વિસાવદર ર૪૮૩૮૯ ર૪૮૩૮૯
૫૦ ભેંસાણ રાણપુર ડો.એચ.કે.ગેડીયા રાણપુર, તા.ભેંસાણ ર૫૦રર૫ ર૫૦રર૫
૫૧ ભેંસાણ ચુડા ચુડા, તા.ભેંસાણ ર૫૧૩૫૫ ર૫૧૩૫૫
૫ર કોડીનાર હરમડીયા ડો.એસ.જગદીશ (ચાર્જ) હરમડીયા, તા.કોડીનાર ર૮૮૭૭૧ ર૮૮૭૭૧
૫૩ કોડીનાર ડોળાસા ડોળાસા, તા.કોડીનાર ર૮૩૩રર ર૮૩૩રર
૫૪ કોડીનાર ઘાંટવડ ઘાંટવડ, તા.કોડીનાર ર૮૪૪૪૦ ર૮૪૪૪૦
૫૫ કોડીનાર વેલણ ડો.મયુર ઉકાભાઈ ગોહેલ વેલણ, તા.કોડીનાર ર૮૫૫૪૯ ર૮૫૫૪૯