×

સં૫કૅની માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ઓફીસ સરનામુ કચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી એચ.એફ.રાદડીયા(ઇચાર્જ )
જિલ્‍લા મેલેરીયા અઘિકારીશ્રી
મેલેરીયા શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ, જિલ્‍લા પંચાયત જૂનાગઢ ૨૬૫૪૮૩૪
૨૬૨૭૦૯૭
૨૬૫૩૧૩૧ 
૭૫૬૭૮૮૫૪૪૪