×

પશુધન

ક્રમ પશુઓના નામ સંખ્યા
ગાય વર્ગ ૨૨૫૨૯૨
ભેંસ વર્ગ ૨૪૭૪૦૩
ધેટા ૨૧૬૮૦

બકરા ૭૦૩૨૫
ઉંટ ૫૮૧
મરધા ( પ્રોલ્ટ્રી ) ૯૩૯૯૫
ગધેડા ૨૪૧
ધોડા ૬૬૧
અન્ય ૨૨૨૫