×

સં૫ર્ક માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુ કચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી પી.જે.વ્યાસ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પંચાયત સિંચાઈ વિભાગ, જુનાગઢ સિંચાઈ શાખા,જિલ્લા સેવા સદન ,નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં
,સરદાર બાગ પાછળ ,સશીકુંજ સામે ,જુનાગઢ
(૦૨૮૫)૨૬૩૩૪૨૬ ૨૬૨૩૧૦૯ ૯૦૯૯૯૪૪૫૯