×

શાળાઓની માહિતી

શાળાઓની માહિતી
સરકારી શાળાઓ ૭૫૭
કેજીબીવીની સંખ્યા
નેશ વિસ્તારની શાળાઓનીસંખ્યા
પ્રજ્ઞા શાળાઓ ( તમામફેજ ) ૫૫૦
બાલા- શાળાઓની સંખ્યા ૫૬
ધોરણ ૧ થી ૮ શાળાઓનીસંખ્યા ૪૬૩
ગ્રીન સ્કુલની સંખ્યા
શિક્ષકોની સંખ્યા પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
2040 2086 4126
વિધાર્થીનીસંખ્યા કુમાર કન્યા કુલ
સરકારી શાળા- 757 38990 42804 81794
આશ્રમ શાળા-૧૩ ૯૫૨ ૫૯૮ ૧૫૫૦
ખાનગીશાળા- ૪૬3 53367 37115 90482
કેજીબી અન્ય શાળાઓ ( ૩ કેજીબીવી). KVS ૧૫૦ ૧૫૦
કુલ નામાંકન 93309 80667 173976
સરકારી શાળાઓની ભૌતિકસુવીધાઓની માહિતી
૧૦ વિજળીકરણની સુવિધા ધરાવતી શાળાઓ 757
૧૧ સેનીટેશન ની સુવિધાધરાવતી શાળાઓ 757
૧૨ ક્મ્પાઉન્ડ વોલનીસુવિધા ધરાવતી શાળાઓ 745
૧૩ રમત ગમતના મેદાનધરાવતી શાળાઓ ૭૫૦
૧૪ કોમ્પ્યુટર લેબ ધરાવતીશાળાઓ ૬૩૧
૧૫ એમડીએમ કીચન શેડ (MDM KItchen Shed) ધરાવતી શાળાઓ 757
૧૬ આર.ઓ./યુ.વી. (R.O. / U.V.) પ્લાન્ટ ધરાવતી શાળાઓ 756
જિલ્લાનો સાક્ષરતા દરસેન્સસ ૨૦૧૧ મુજબ
૧૭ પુરુષ સ્ત્રી કુલ
ગ્રામ્ય ૭૫.૦૮ ૫૯.૭૧ ૬૭.૩૩
શહેરી ૭૭.૦૬ ૬૪.૮૯ ૭૧.૧૪
કુલ ૭૭.૩૨ ૬૨.૫૨ ૭૦.૧૩