×

તળાવોની માહિતી

વર્ષ ર૦૦૮-૦૯ દરમ્યાન હાથ ધરાનાર કામોની વિગત

ક્રમ કામ / યોજનાનું નામ કામની સંખ્યા અંદાજી રકમ કામની સ્થિતી લાભિત હેકટર વિશેષ નોંધ
ન.અં. લેવલે ટેન્ડર લેવલે
નવા તળાવો, સી.ડી., પી.ટી. મરામત, સ.ત. ના કામો (પુરવણી આયોજન) ૧૩૦ ૨૨૪.૦૦  ૧૦ ૧૭૬૦ સૈધ્ધાંતિક મંજુરી સરકારશ્રીમાં મળેલ છે.
૧૩ મું નાણાપંચ
વિકાસ શાખા જી.પં. જૂનાગઢના મંજુર થયેલ કામો પૈકી ૦૭-૦૮
૨૭૭ ૨૧૪ - - વહીવટી મંજુરી મળ્યે કામ હાથ ધરાશે.
જિલ્લા આયોજનના મંજુર થયેલ કામો પૈકી ૩.૦૦ - - - કામ ચાલુ
કુલ... ૩૯૯ ૪૪૧ ૧૦ ૧૬ ૧૦૬૦