×

સં૫ર્ક માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુ કચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી શારદાગૌરીબેન સી દેસાઇ પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા, જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ મું. જૂનાગઢ ૨૬૩૧૪૩૪ -- - ૯૮૭૯૩૯૬૨૩૨