×

આરોગ્‍ય પોષણ શિક્ષણ

ક્રમ કિશોરી શકિત યોજના મંજુર કરેલ ધટક નુ નામ કિશોરી સકિત યોજના અન્વયે એડોલેશન ગર્લ( ૧૧ થી ૧૮ વર્ષ)
સર્વે મુજબ શોધાયેલ પસંદ થયેલ કિશોરીની સંખ્યા તાલીમ આપેલ પુરક પોષ્ણ નો લાભ આપેલ આઈ.એફ.એ. ટેબલેટસ આપેલ આરોગ્ય શિક્ષણ આપેલ અન્ય કોઈ માહિતી
કેશોદ ૫૦૪૫ ૫૦૪૫ ૪૦૨૮ ૫૦૪૫ ૫૦૪૫ ૫૦૪૫
માણાવદર ૩૦૪૩ ૩૦૪૩ ૩૦૪૩ ૩૦૪૩ ૩૦૪૩ ૩૦૪૩
વંથલી ૩૦૯૧ ૩૦૯૧ ૨૩૮૧ ૨૦૩૨ ૨૩૯૧ ૨૩૯૧
માંગરોળ ૬૪૮૦ ૬૪૮૦ ૪૦૫૫ ૬૧૨૫ ૬૧૨૫ ૬૧૨૫
ભેસાણ ૨૦૩૨ ૨૦૩૨ ૨૦૩૨ ૧૯૭૬ ૨૦૩૨ ૨૦૩૨
જૂનાગઢ ૯૬૯૪ ૯૬૯૪ ૯૨૪૨ ૫૫૧૯ ૯૬૯૪ ૯૬૯૪
માળીયા ૫૦૭૭ ૫૦૭૭ ૫૦૭૭ ૩૩૯૭ ૫૦૭૭ ૫૦૭૭
મેંદરડા ૨૦૭૩ ૨૦૭૩ ૧૯૧૦ ૧૨૨૫ ૨૦૨૫ ૨૦૨૩
વિસાવદર ૩૩૭૧ ૩૩૭૧ ૩૩૭૧ ૧૬૧૬ ૩૩૭૧ ૩૩૭૧
   કુલ એકંદર ૩૯૯૦૬ ૩૯૯૦૬ ૩૫૧૩૯ ૨૯૯૭૮ ૩૮૮૦૩ ૩૮૮૦૧
\