×

સંપર્ક માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુ કચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
ડો. સી.કે.મહેતા
મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અઘિશ્રી.
આરોગ્‍ય શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન,
નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં, સરદાર બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ, જિલ્‍લા પંચાયત જૂનાગઢ
૨૬૩૩૧૯૬ ૨૬૫૭૬૭૯ ૨૬૩૩૧૩૧ ૭૫૬૭૮૮૫૧૧૧