×

શાખાની કામગીરી

 • પ્રાથમીક આરોગ્ય લક્ષી સેવાઓ
 • સ્વસ્છતા અને રોગચાળા નિયંત્રણ
 • કુટુંબ કલ્યાણ તથા રસીકરણ સેવાઓ
 • સગર્ભા માતાઓની તપાસ અને તેમને સલાહ
 • ખાસ શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાર્યક્રમ તથા પલ્સ પોલીયો રસીકરણ
 • આયોડીન ની ઉણપ થી થતા રોગો નુ નિવારણ અને નિયત્રણ
 • ફ્લોરોસિસ તથા ક્વોરીયાના પ્રદુષણ થી થતા રોગોનુ નિવારાણ અને નિયત્રણ
 • જાહેર મેળામાં આરોગ્ય લક્ષી સેવાઓ અને સેનીટેશનની કામગીરી
 • રાષ્ટીય ક્ષય નિયંત્રણ કાર્યક્રમ
 • મેલેરીયા નિયત્રણ કાર્યક્રમ
 • રાષ્ટીય રક્તપીત નિર્મુલન કાર્યક્રમ
 • ઇ-મમતા દ્વારા મોનીટરીગ
 • આઇ.એમ.એન.સી.આઇ. દ્વારા બાળ આરોગ્ય સંભાળ
 • મમતા દિવસ તથા મમતા તરુણી દિવસ
 • રાષ્ટીય સ્વાસ્થ્ય વિમા યોજના
 • પી.એન.ડી.ટી એક્ટ અન્વયે કામગીરી
 • જનની સુરક્ષા યોજના,ચિરંજીવી યોજના,બાલસખા યોજના,જનની શિશુ સુરક્ષા કાર્યક્રમ અને કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના