×

જિલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

જૂનાગઢ જિલ્લાનું અસ્તિત્વ તા.૧૯-૪-૧૯૪૯ થી જૂનાગઢ તેમજ આજુબાજુના અન્ય દેશી રજવાડાના વિલીનીકરણથી થયું છે. આ રજવાડાઓમાં જૂનાગઢ, માણાવદર, માંગરોળ, બાંટવા, સરદારગઢ અને પોરબંદર મુખ્ય હતાં.

તાજેતરમા પોરબંદર જિલ્લો તથા ગીર સોમનાથ જિલ્લો અસ્તિત્વમાં આવતાં હવે નવરચિત જૂનાગઢ જિલ્લાનો વિસ્તાર ૫૦૨૭.૬૦ ચો. કિ.મી. થાય છે. આ જિલ્લાના પુર્વે અમરેલી, ઉતરે રાજકોટ, પોરબંદર જિલ્લાથી કરાયેલ છે. દક્ષિણ તથા પશ્ચિમે અરબી સમુદ્રથી કરાયેલ છે. આ જિલ્લો નૈસર્ગિક સમૃધ્ધિમાં મોખરે છે. ગીરના જંગલો ડુંગરાળ પ્રદેશ અને વિસ્તાર મેદાનો અને તેમા થઇને વહેતી નદીઓ, ઝરણાઓથી શોભતો આ જિલ્લો તેના વનરાજસિંહો માટે વિશ્વ વિખ્યાત છે. પરદેશી પ્રવાસીઓનું અનોખું આકર્ષણ રહેલ છે.

અ.નં. વિગત આંકડાકીય માહિતી
જિલ્‍લાનું ભૌગોલિક સ્‍થાન ૨૧.૬૮ ઉતર અક્ષાંશ થી ૨૧.૧૫ દક્ષીણ અક્ષાંશ તથા ૬૯.૯૫ પચ્ચીમ થી ૭૦.૯૧ પૂર્વ રેખાંશ
કુલ ક્ષેત્રફળ/ વિસ્તાર ૫૦૨૭.૬૦ ચો. કી.મી
આબોહવા દરિયા કાંઠે ભેજવાળી તથા અન્‍ય સુકી, ગરમ
જમીન કાળી, ગોરાળુ, ચૂનાના પથ્‍થરવાળી, ખારાશવાળી
નદીઓ ઓઝત, મઘુવંતી વગેરે
પાક મગફળી, એંરડા, જુવાર, બાજરી, કપાસ, શેરડી, ઘંઉ, શીંગોડા, જીરૂ વગેરે
કુલ તાલુકા ૦૯
કુલ ગામ ૫૩૬
ગ્રામપંચાયતની સંખ્‍યા ૪૯૧
૧૦ મહાનગરપાલીકા ૦૧
૧૧ નગરપાલીકા ૦૭
૧૨ કુલ વસ્તી ૧૫૨૭૩૨૯, પુરુષો - ૭૮૫૨૭૪, સ્ત્રીઓ - ૭૪૨૦૫૫
ગ્રામ્ય વસ્તી ૯૬૪૯૫૦, પુરુષો - ૪૯૬૯૯૨, સ્ત્રીઓ - ૪૬૭૯૫૮
શહેર વસ્તી ૫૬૨૩૯૭, પુરુષો - ૨૮૮૨૮૨, સ્ત્રીઓ - ૨૭૪૦૯૭
૧૩ વસ્તી ગીચતા દર ચો. કિ. મી. દીઠ ૨૦૪
૧૪ જાતિ પ્રમાણ (દર ૧૦૦૦ પુરુષોએ સ્ત્રીઓ) કુલ - ૯૪૫,ગ્રામ્ય - ૯૪૨,શહેર-૯૫૧
૧૫ અનુસુચિત જાતિની વસ્તી ૧૫૧૯૦૯, પુરુષો - ૭૮૩૫૮, સ્ત્રીઓ - ૭૩૫૫૧
ગ્રામ્ય વસ્તી ૧૧૦૬૧૦
શહેર વસ્તી ૪૧૨૯૯
૧૬ અનુસુચિત જનજાતિની વસ્તી ૩૮૪૭૪, પુરુષો - ૧૯૭૮૧, સ્ત્રીઓ - ૧૮૬૯૩
ગ્રામ્ય વસ્તી ૨૬૩૬૨
શહેર વસ્તી ૧૨૧૧૨
૧૭ બાળ જાતિ પ્રમાણ (દર ૧૦૦૦ પુરુષોએ સ્ત્રીઓ) કુલ - ૮૮૬,ગ્રામ્ય - ૮૮૮,શહેર- ૮૮૩
૧૮ સાક્ષર વસ્તી ૧૦૭૬૦૬૩, પુરુષો - ૬૦૪૫૮૬, સ્ત્રીઓ - ૪૭૧૪૭૭
ગ્રામિણ ૬૪૭૭૯૩, પુરુષો - ૩૭૧૫૧૮, સ્ત્રીઓ - ૨૭૬૨૭૫
શહેર ૪૨૮૨૭૦, પુરુષો - ૨૩૩૦૬૮, સ્ત્રીઓ - ૧૯૫૨૦૨
૧૮.૧ અનુસુચિત જાતિ સાક્ષર વસ્તી ૧૦૨૫૪૮, પુરુષો - ૬૧૨૩૪, સ્ત્રીઓ - ૪૩૭૦૮
ગ્રામિણ ૭૨૨૯૩
શહેર ૩૦૨૫૫
૧૮.૨ અનુ.જન.જાતિ સાક્ષર વસ્તી ૨૧૯૬૫, પુરુષો - ૧૨૮૫૯, સ્ત્રીઓ - ૯૧૦૬
ગ્રામિણ ૧૪૧૭૪
શહેર ૭૭૯૧
૧૮.૩ સાક્ષરતા દર ૭૮.૫૫, પુરુષો - ૮૬.૧૫, સ્ત્રીઓ - ૯૦.૫૭
સાક્ષરતા દર ગ્રામિણ ૭૪.૯૬, પુરુષો - ૮૩.૭૫, સ્ત્રીઓ - ૬૫.૬૯
સાક્ષરતા દર શહેર ૮૪.૬૯, પુરુષો - ૯૦.૨૭, સ્ત્રીઓ - ૭૮.૮૬
૧૮.૪ અનુ. જાતિ સાક્ષરતા દર ૭૫.૯૫, પુરુષો - ૮૫.૨૩, સ્ત્રીઓ - ૬૬.૦૩
૧૮.૫ અનુ.જનજાતિ સાક્ષરતા દર ૬૯.૯૧, પુરુષો - ૭૭.૬૨, સ્ત્રીઓ - ૫૭.૭૨
૧૯ કુલ કામદારો
(મુખ્ય અને સીમાંત)
પુરૂષો-૪૬૩૧૭૦, સ્ત્રીઓ - ૧૮૫૫૭૮
ગ્રામિણ કામદારો ૪૬૧૩૧૯, પુરૂષો - ૩૦૩૬૮૪,સ્ત્રીઓ - ૧૫૭૬૩૫
શહેરી કામદારો ૧૮૭૪૨૯, પુરૂષો - ૧૫૯૪૮૬,સ્ત્રીઓ - ૨૭૯૪૩
૧૯.૧ મુખ્ય કામ કરનાર ૫૩૭૮૧૭
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી ૩૫.૨૧
૧૯.૨ સિમાન્ત કામ કરનાર ૧૧૦૯૩૧
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી ૭.૨૬
૧૯.૩ કામ નહી કરનાર ૮૯૮૫૮૧
કુલ વસ્તી સામે ટકાવારી ૫૮.૮૩
૧૯.૪ મુખ્ય અને સિમાંત કામ કરનારતે પૈકી ૬૪૮૭૪૮
ખેડૂતો ૨૨૭૮૪૮
ખેતમજૂરો ૧૮૧૫૨૫
ગૃહઉધોગમાં કામ કરનારા ૫૪૫૪
અન્ય કામકરનારા ૨૩૩૯૨૧
200 થી ઓછીવસતિવાળા ગામો ૩૬
તેની વસતિ ૧૯૯૧
200 થી 499 વસતિવાળા ગામો ૩૨
તેની વસતિ ૧૧૫૦૯
500 થી 999 વસતિવાળા ગામો ૧૦૬
તેની વસતિ ૮૪૧૯૭
1000 થી 1999 વસતિવાળા ગામો ૨૦૨
તેની વસતિ ૨૯૫૨૩૧
2000 થી 4999 વસતિવાળા ગામો ૧૩૧
તેની વસતિ ૩૬૭૮૯૭
5000 થી 9999 વસતિવાળા ગામો ૨૫
તેની વસતિ ૧૫૨૦૮૨
10000 અને તેથી વધુ વસતિવાળા ગામો
તેની વસતિ ૫૨૦૪૩
૨૦ આરોગ્ય
સરકારી હોસ્પીસ્ટલ ૧૭
સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૧૦
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ૩૮
પેટા કેન્દ્રો ૨૩૭
૨૦.૧ આયુર્વેદીક દવાખાના સરકારી ૧૭
૨૦.૨ હોમીયોપેથીક દવાખાના સરકારી
૨૧ પ્રાથમિક શાળા કુલ ૧૨૪૪
સરકારી ૭૬૩
ગ્રાન્ટેડ
ખાનગી ૪૫૫
કેજીબીવી
આશ્રમ શાળા ૧૩
પ્રા.શા.માં શિક્ષકોની સંખ્યા ૯૦૦૪
પ્રા.શા.માં વિદ્યાર્થીની સંખ્યા ૧૮૪૨૬૪
૨૧.૧ માઘ્યમિક શાળા કુલ ૨૨૩
સરકારી
અનુદાનિત ૧૬૧
ખાનગી ૫૬
૨૧.૨ ઉચ્ચતર માઘ્યમિક શાળા કુલ ૨૧૩
સરકારી ૧૪
અનુદાનિત ૮૭
ખાનગી ૧૧૨
માઘ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીની સંખ્યા ૧૮૭૨૯
ઉચ્ચતર માઘ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીની સંખ્યા ૬૮૧૧૩
કુલ માઘ્યમિક અને ઉચ્ચતર માઘ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીની સંખ્યા ૮૬૮૪૨
૨૧.૩ આઇ. ટી. આઇ સરકારી ૧૦
મંજુર થયેલ બેઠકો ૪૨૪૮
અન્ય
મંજુર થયેલ બેઠકો ૨૩૨
કુલ આઇ.ટી.આઇ. ૧૩
કુલ મંજુર થયેલ બેઠકો ૪૪૮૦
૨૨ ખેતી -જમીનનો ઉપયોગ -
કુલ વિસ્‍તાર ૪૯૪૫૩૬
અહેવાલ હેઠળના વર્ષ માટે ૫૧૩૮૯૩
જંગલ ૨૬૭૦૯
બીનખેતી વિષયક ઉપયોગમાં લેવાયેલ જમીન ૧૭૨૦૯
ઉજ્જડ અને ખેતી ન શકય તેવી જમીન ૭૧૮૭
કાયમી ચરાણ અને અન્‍ય ચરાણની જમીન ૨૪૮૪૮
ખેડવા લાયક પડતર જમીન ૩૩૨૬
અન્‍ય પડતર જમીન
ચાલુ પડતર જમીન ૩૯૫૩
ચોખ્‍ખો વાવેતર વિસ્‍તાર ૩૩૩૦૨૭
ખાધ પાક હેઠળનો વિસ્તાર ૧૬૩૮૫૫
અખાધ પાક હેઠળનો વિસ્તાર ૩૩૦૬૮૧
એકંદર વાવેતર વિસ્‍તાર ૪૯૪૫૩૬
૨૩ પશુધન – 2012
ગાય ૨૨૫૨૯૨
ભેંસ ૨૪૭૪૦૩
ઘેટા ૨૧૬૮૦
બકરા ૭૦૩૨૫
અન્ય ૧૪૬૫
કુલ પશુધન ૫૬૬૧૬૫
૨૪ પશુ દવાખાના
પશુ ઈસ્‍પતાલ ૨૭
પશુ દવાખાના
મોબાઇલ (દવાખાનું)
પ્રાથમિક પશુ સારવાર કેન્‍દ્ર ૧૧
૨૫ સહકાર ક્ષેત્ર
સહકારી કો.ઓ.બેન્‍ક ૨૯
જમીન વિકાસ બેન્‍ક
બજાર સમિતિ નાં મુખ્ય યાર્ડ
સહકારી મંડળીઓ ૧૫૪૫
૨૬ બેન્‍ક
રાષ્ટ્રીય કૃત બેંકો ૧૩૩
ખાનગી બેંકો ૧૭
૨૭ પોલીસ વ્યવસ્થા
પોલીસ સ્‍ટેશન ૧૯
આઉટ પોસ્‍ટ
૨૮ અન્ય
જિલ્લા પંચાયતના સભ્‍યોની સંખ્‍યા ૩૦
તાલુકા પંચાયતના સભ્‍યો ૧૫૮
ગ્રામ પંચાયતના સભ્‍યો ૪૫૦૮
વાજબી ભાવની દુકાનો ૪૭૮