×

પુર નિયંત્રણ અને પાણી નિયંત્રણ

ક્રમ કામ / યોજનાનું નામ મંજુર થયેલ કામોની વિગત પુર્ણ થયેલ કામો ચાલુ કામો ટેન્ડર લેવલે થયેલ ખર્ચ લાભિત હેકટર વિશેષ નોંધ
સંખ્યા અંદાજી રકમ  લાખમાં
સુધારણાના કામો ૧૮ ૭૧.૪૦ ૧૨ ૬૮.૦૮ ૩૬૦  
સલામત તબકકાના કામો ૭૦ ૩૭૦.૦૦ ૪૦ - ૧૮૦.૦૦ ૯૦૦  
ચેકડેમના કામો ૧૪ ૪૬.૪૦ ૧૪ - - ૪૦.૦૦ ૧૪૦  
પુર સંરક્ષણ યોજનાના કામો (F.D.R.) ૩૨ ૧૮૬ ૩૨ - - ૧૮૧ -  
પુર મરામતના કામો (C.R.F.) ૧૫૬ ૨૬૧.૩૮ ૧૫૦ - - ૧૪૩.૦૦ -  
તાત્કાલીક મરામત (રર૪૫) ૫૦ ૩૫.૩૮ ૪૯ ૩૭.૯૧ ૪૯૦  
કુલ ૩૪૦ ૯૭૧.૧૦ ૨૯૭ ૧૧૧ ૧૬ ૬૪૯.૯૯ ૧૮૯૦