×

કર્મચારીની નિવૃત્તી

ક્રમ નામ હોદો નિવૃત્તીની તારીખ
શ્રી સી.એમ.ગજેરા સી.ની.ક્લાર્ક ૩૧-૭-૨૦૧૨
શ્રી જી.જે.ફડદુ સંશોધન મદદનીશ ૩૧-૭-૨૦૧૨
શ્રી ડી.વી.રાઠોડ સર્કલ ઇન્સ્પેકટર ૩૧-૭-૨૦૧૨
શ્રી પી.કે.ઓડેદરા સર્કલ ઇન્સ્પેકટર ૩૧-૭-૨૦૧૨
શ્રી એચ.વી.ઠાકર ડ્રાયવર ૩૧-૭-૨૦૧૨
શ્રી એ.આઇ.લોદી ડ્રાયવર ૩૧-૭-૨૦૧૨
શ્રી એલ.બી.જીકાદરા સ્વીપર ૩૧-૭-૨૦૧૨
શ્રી ડી.એમ.વાગડીયા સીની.ક્લાર્ક ૩૧-૮-૨૦૧૨
શ્રી ડી.એમ.મકવાણા નાયબ ચિટનીશ ૩૧-૮-૨૦૧૨
૧૦ શ્રી એસ.જી.પંડયા મ.તા.વિ.અધિ ૩૧-૮-૨૦૧૨
૧૧ શ્રી એ.કે.ભાટુ જુ.ક્લાર્ક ૩૧-૮-૨૦૧૨
૧ર શ્રી આર.એમ.ભુત આંકડા મદદનીશ ૩૦-૯-૨૦૧૨
૧૩ શ્રી જે.બી.જાની પટાવાળા ૩૦-૯-૨૦૧૨
૧૪ શ્રી એચ.સી.પંડયા સીની.કલાર્ક ૩૧-૧૦-૨૦૧૨