×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન,નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા
સરદાર બાગ પાછળ ,શશીકુંજ રોડ, જિલ્લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે. એ. ૫ટેલ
ફોન નંબર ૨૬૨૭૧૩૬
ફેકસ નંબર ૨૬૩૪૧૩૬

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર(કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી કે. એમ. ૫ટેલ જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારીશ્રી ૨૬૨૭૧૩૬ ૨૬૩૪૧૩૬ ૯૯૦૯૯૭૧૬૭૯
શ્રી આર.જી.જેઠવા નાયબ જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારીશ્રી ૨૬૩૨૧૩૬ ૨૬૩૪૧૩૬ ૯૮૨૫૨૧૦૩૨૪
શ્રી પી.એસ.મકવાણા હિસાબી અઘિકારીશ્રી ૨૬૨૭૧૩૬ ૨૬૩૪૧૩૬ ૮૪૮૭૯૦૩૬૮૨