×

શાખાની કામગીરી

  • વિકાસ શાખામાં મહેકમનું સંખ્યાનબળ જોઇએ તો નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, વર્ગ-૧ની જગ્યાજ મંજુર અને ભરેલી છે. તેમજ નાયબ ચીટનીશ વર્ગ-૨ ની મંજુર જગ્યાા- ૨ ભરાયેલી છે. જૂનીયર કલાર્ક-૨ ની મંજુર જગ્યાર સામે ૧ ભરાયેલી છે. તેમજ ડ્રાઇવર વર્ગ- ૩ની એક જગ્યાો મંજુર અને ખાલી છે.
  • વિકાસ શાખા હસ્તરકની મોટા ભાગની યોજનાઓની ભૌતિક તેમજ નાણાકીય કામગીરી ઉપરાંત મોનીટરીંગની કામગીરી રહેલ છે. આ સિવાય જિલ્લાજ વિકાસ અઘિકારીશ્રી/પ્રમુખશ્રીના અંગત મદદનીશ અને જિલ્લાર વિકાસ અઘિકારીશ્રી હસ્તઆકના વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓની સેવાકીય કામગીરી પણ રહેલ છે.
  • આ સિવાય પણ સરકારશ્રી દવારા જાહેરાત થતી નવી યોજનાઓ, કામગીરીની અમલવારી વિકાસ શાખા મારફતે થાય છે.સરકારશ્રી ની મહત્વ લક્ષી નિર્મળ ગુજરાતની કામગીરી પણ વિકાસ શાખા મારફતે અમલમાં છે. આ કામગીરી કર્મચારીઓને અન્યષ શાખામાંથી પુલ કરીને પણ સમય મર્યાદામાં પુર્ણ કરાવવામાં આવે છે.
  • ટુંકમાં વિકાસ શાખાએ જિલ્લાક પંચાયતની મુખ્યી ઘરી સમાન ગણી શકાય છે.