×

પ્રસ્‍તાવના

જિલ્લાી પંચાયત જૂનાગઢના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ વિકાસ શાખા કાર્યરત છે. જેના નાયબ જિલ્લાણ વિકાસ અઘિકારીશ્રી તરીકે સુશ્રી પી.એસ.બારૈયાફરજ બજાવે છે.
વિકાસ શાખા જિલ્લાલ પંચાયત જૂનાગઢની એક અતિ મહત્વ ની શાખા તરીકે ગણના કરી શકાય તેમ છે.કારણકે વિકાસને લગતી યોજનાઓ ની અમલવારી તથા તેને લગતી કામગીરી, બાંઘકામો,માળખાકીય સુવિઘા માટે સુખાકારીના કામો ગ્રામ્યૂ વિસ્તામરના ગરીબો અને વંચિતોને મકાન સહાય (રહેઠાણ) જેવી પાયાની સુવિઘાઓ ઉપલબ્ઘા કરાવવા માટે વિકાસ શાખાનું મહત્વાનું યોગદાન રહેલ છે.