×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામું વિકાસ શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા વદન,
નવી કલેક્ટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર
બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ.
જિલ્લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા
ફોન નંબર ૨૬૩૫૩૮૪
ફેકસ નંબર ૨૬૩૫૩૮૪

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર(કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, (વિકાસ)( ઇ.ચા.) ૨૬૩૫૩૮૪ ૨૬૩૫૩૮૪ ૭૫૬૭૦૧૮૪૧૦ dyddo-vikas-jun@gujarat.gov.in