×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામું મહેકમ શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા
સરદાર બાગ પાછળ શશીકુંજ રોડ , જિલ્‍લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા,નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી (મહેકમ)
ફોન નંબર ૨૬૩૬૦૩૨
ફેકસ નંબર ૨૬૨૦૬૮૪

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર(કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી (મહેકમ) ૨૬૩૩૦૪૬ ૨૬૩૩૦૪૬ ૭૫૬૭૦૧૭૫૫૨