×

સંપર્ક માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુ કચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી એલ.વી.બારીયા કાર્યપાલકઇજનેરશ્રી,મા.મ જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં, સરદાર બાગ પાછળ , શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ ૨૮૫ ૨૬૩૪૨૯૫ - - ૯૯૭૯૫ ૫૧૬૫૭