×

સમિતિઓ

ક્રમ નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
લાલજીભાઈ રણછોડભાઈ ડોબરીયા અધ્યક્ષશ્રી ૯૭૨૫૪૧૯૦૬૩
ચંદિ્રકાબેન કરશનભાઈ વાડોદરીયા સભ્યશ્રી ૯૪૨૬૧૬૭૮૫૬
રેખાબેન નીતીનભાઈ રાણ૫રીયા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૬૧૭૮૦૮
શારદાબેન કાંતીભાઈ ગજેરા સભ્યશ્રી ૯૯૭૯૨૪૨૪૮૭
નથુભાઈ આણંદભાઈ કેશવાલા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૦૭૭૩૮૯
રાણીબેન કરશનભાઈ સોલંકી સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૪૮૫૧૨૫
વિનોદભાઈ રવજીભાઈ બુસા સભ્યશ્રી ૯૪૨૬૨૦૬૩૧૧
મુકેશભાઈ જીવરાજભાઈ કણસાગરા સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૬૬૮૧૩૩
શારદાબેન ગોવિંદભાઈ સવસાણી સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૩૧૧૯૨૨
ક્રમ નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
રણજીતભાઈ ખુમાણભાઈ ૫રમાર અધ્યક્ષશ્રી ૯૮૨૫૨૨૩૦૪૪
રેખાબેન નીતીનભાઈ રાણ૫રીયા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૬૧૭૮૦૮
વિનોદકુમાર રવજીભાઈ બુસા સભ્યશ્રી ૯૪૨૬૨૦૬૩૧૧
શાંતિલાલ જસમતભાઈ કમાણી સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૬૫૫૦૧૨
નથુભાઈ આંણદભાઈ કેશવાળા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૦૭૭૩૮૯
ક્રમ નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
જયેશભાઈ વાલજીભાઈ લાડાણી અધ્યક્ષશ્રી ૯૮૨૪૨૧૨૨૧૨
રાણીબેન કરશનભાઈ સોલંકી સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૪૮૫૧૨૫
લક્ષ્મણભાઈ જાદવભાઈ ભરડા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૫૫૬૨૨૬
મુનેશભાઈ ભગવાનભાઈ પોકીયા સભ્યશ્રી ૯૪૨૬૪૨૩૫૩૩
ક્રમ નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
સેજાભાઈ વિરાભાઈ કરમટા અધ્યક્ષશ્રી ૯૮૨૪૨૫૬૧૯૭
વલ્‍લભભાઈ મનજીભાઈ દુધાત સભ્યશ્રી ૮૭૫૮૮૬૬૫૨૫
રાયદેબેન પ્રવિણભાઈ બોરીચા સભ્યશ્રી ૮૧૫૬૦૦૪૯૧૫
લાલજીભાઈ રણછોડભાઈ ડોબરીયા સભ્યશ્રી ૯૭૨૫૪૧૯૦૬૩
ક્રમ નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
ભાવેશભાઈ લાલજીભાઈ ત્રા૫સીયા અધ્યક્ષશ્રી ૯૭૨૪૨૫૬૨૮૬
રાયદેબેન પ્રવિણભાઈ બોરીચા સભ્યશ્રી ૮૧૫૬૦૦૪૯૧૫
મુકેશભાઈ જીવરાજભાઈ કણસાગરા સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૬૬૮૧૩૩
લક્ષ્મણભાઈ જાદવભાઈ ભરડા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૫૫૬૨૨૬
માધાભાઈ દેવાભાઈ મગરા સભ્યશ્રી ૯૯૭૮૭૧૧૦૪૨
ક્રમ નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
ભારતીબેન ધીરજલાલ કુંભાણી અધ્યક્ષશ્રી ૯૯૨૫૧૩૨૧૧૨
મુનેશભાઈ ભગવાનભાઈ પોકીયા સભ્યશ્રી ૯૪૨૬૪૨૩૫૩૩
દુધીબેન વાલભાઈ ખેર સભ્યશ્રી ૯૮૨૪૨૯૦૩૯૦
શારદાબેન ગોવિંદભાઈ સવસાણી સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૩૧૧૯૨૨
શાંતિલાલ જસમતભાઈ કમાણી સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૬૫૫૦૧૨
વલ્‍લભભાઈ મનજીભાઈ દુધાત સભ્યશ્રી ૮૭૫૮૮૬૬૫૨૫
ક્રમ નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
મુકતાબેન કાન્‍તીભાઈ કાબા અધ્યક્ષશ્રી ૯૯૭૮૦૨૭૨૬૧
માધાભાઈ દેવાભાઈ મગરા સભ્યશ્રી ૯૯૭૮૭૧૧૦૪૨
શાંતીબેન મનસુખભાઈ મુછડીયા સભ્યશ્રી ૯૮૨૪૮૬૪૯૧૫
સેજાભાઈ વીરાભાઈ કરમટા સભ્યશ્રી ૯૮૨૪૨૫૬૧૯૭
હરેશભાઈ ગોવાભાઈ બારડ (કો-ઓપ્‍ટ સદસ્‍ય) સભ્યશ્રી ૯૯૭૯૭૯૧૩૩૯
ક્રમ નામ હોદ્દો મોબાઇલ નંબર
ઉષાબેન વજુભાઈ ધાડીયા અધ્યક્ષશ્રી ૯૫૮૬૪૬૪૬૦૦
શારદાબેન કાંતિલાલ ગજેરા સભ્યશ્રી ૯૯૭૯૨૪૨૪૮૭
શાંતિબેન મનસુખભાઈ મુછડીયા સભ્યશ્રી ૯૮૨૪૮૬૪૯૧૫
દુધીબેન વાલભાઈ ખેર સભ્યશ્રી ૯૮૨૪૨૯૦૩૯૦