×

પ્રસ્‍તાવના

વર્તમાન સમયમાં સહકારની ભાવનાને કારણે સહકારી પ્રવૃતિઓનો દિન - પ્રતિદિન વિકાસ થઇ રહયો છે ત્‍યારે ગુજરાત રાજયના સહકારી મંડળીઓને લગત વિવિઘ કાયાદાકીય જોગવાઇઓ સાથે મંડળીઓનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે.

માનવી એક સામાજીક પ્રાણી છે પ્રત્‍યેક માનવીને તેના જીવનમાં અસ્‍તીત્‍વ ટકાવી રાખવા અન્‍ય વ્‍યકતીની જરૂર ૫ડે છે. આ જરૂરત સાથ એટલે સહકાર અને માટે જ કહેવત છે !! વિના સહકાર નહી ઉઘાર !! માનવી કુટુંબમાં સંસ્‍થામાં અને સમાજમાં સાથે મળીને કાર્યો કરે છે.

ઐઘોગિક - કાંતિ, ઐતિહાસીક ઘટનાઓ, શાસન પ્રથામાં તથા અર્થતંઞમાં થયેલા અમુલ પરિવર્તનોને કારણે સાઘારણ મઘ્‍યમ / કક્ષાના માનવીને સહકાર ની ભાવનાનું મહત્‍વ સમજાયુ છે. આજના અઘ્‍યતન ટેકનોલોજીના યુગમાં ૫ણ આગવું મહત્‍વ જેને ૫રિણામે ગ્રામ્‍ય જીવનમાં મહત્‍વની કાયા૫લટ થયેલી છે.

ઇ.સ. ૧૯૦૪ માં ભારતમાં સહકારી પ્રવૃતી સંસ્‍થાકીય રીતે અને કાયદેસર અસ્‍તીત્‍વમાં આવી ત્‍યારબાદ આર્થીક- ઐઘોગીક પ્રવૃતીઓનો વિકાસ સમગ્ર દેશમાં વઘવા લાગ્‍યો છે. તેમ તેમ સમસ્‍યોઓ પણ વઘવા લાગી છે. માટે જ સહકારી પ્રવૃતીના કાર્યદક્ષ વિકાસ માટે તેમજ તેમનો ખરેખર લાભ સભ્‍યોને મળી રહે તે માટે યોગ્‍ય સલાહ સૂચનો કરવા અથવા અમલવારી કરવા માટે કેન્‍દ્ર સરકાર, રાજય સરકારે અને રીઝર્વ બેન્‍કે વખતો વખત નિષ્‍ણાંતો, તજજ્ઞોની સમિતિની રચના કરેલ છે. તેમજ અઘિકારીશ્રીઓ તથા ૫દાઘિકારીશ્રીઓની નિયુકતી કરવામાં આવેલ છે. જે માટે રાજય સરકારે તમામ જિલ્‍લામાં જિલ્‍લા રજીસ્‍ટરો શહેરી વિસ્‍તાર માટે અને ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તાર માટે મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રીઓને સહકારી પ્રવૃતિના માર્ગદર્શન અને નિયમોને સુસંગત કાર્યવાહી કરવા માટે નિયુકતી કરેલ છે. તેમજ જરૂરી સૂચનો સલાહ માટે વિવિઘ સમિતિની રચના કરેલ છે.

જે અન્‍વયે જિલ્‍લા પંચાયતોમાં મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રારશ્રી તથા જિલ્‍લા ખેત ઉત્‍પાદન સહકાર ૫શુપાલન અને સિંચાઇ સમિતિની રચના કરેલ છે. તેમજ તાલુકા કક્ષાએ વિસ્‍તરણ અઘિકારી સહકારને નિયુકત કરેલ છે. આ અઘીકારીશ્રીઓની કામગીરી નીચે પ્રમાણે છે. જે આ૫ સૌ સક્ષમ રજુ કરતાં અમો આનંદ અને ગૌરવ અનુભવીએ છીએ.