×

સં૫કૅની માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રી અને કર્મચારીઓના નામ ફોન નંબર
શ્રી બી.એમ.પટેલ
ઇ-ચાર્જ મદદનીશ જિલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર,સહકારી મંડળીઓ ( પંચાયત )
૯૮૨૫૯ ૮૩૨૫૮
(O ) ૦૨૮૫ - ૨૬૨૨૨૭૯
પી.એલ .જોશિપુરા સી.ક્લાર્ક (O )૦૨૮૫ - ૨૬૨૨૨૭૯