×

ચેકડેમ

ક્રમ કામ / યોજનાનું નામ મંજુર થયેલ કામોની વિગત પુર્ણ થયેલ કામો ચાલુ કામો ટેન્ડર લેવલે થયેલ ખર્ચ લાભિત હેકટર વિશેષ નોંધ
સંખ્યા અંદાજી રકમ  લાખમાં

ના.સિ.યો. / ચેકડેમ / પી.ટી. મરામત / સ્પેશિયલ રીપેર

૧૩૦

૨૨૪.૫૫

૯૦

૨૧

૧૯૩.૦૦

૧૦૬૦

૪૧ કામો નક્શા-અંદાજ લેવલે.

૧૩ મું નાણાપંચ વર્ષ

૧૦-૧૧, ૧૧-૧૨

૧૨-૧૩

વિકાસ શાખાના મંજુર થયેલ કામો પૈકી

૨૭૭

૨૧૪

૧૮૦

૩૦

૧૨૬

મનરેગા. ૦૯-૧૦ અને ૧૨-૧૩ જી.ગ્રા.વિ. એજન્સીના મંજુર થયેલ કામો પૈકી

૬૫

૨૫૬.૦૦

૫૯

-

૨૩૦.૦૦

૪૫૦

ખાસ અંગભૂત

૪૯

૨૧૯.૦૦

-

-

૩૦.૧૨

૯૮૦

જિલ્લા આયોજનના મંજુર થયેલ કામો પૈકી

૧૦

૪૧.૮૨

-

૩૪.૧૨

૬૦

ખાસ અંગભૂત

૫૦

૪૨૩.૫૦

૪૮

-

૪૨૪

૧૬૦

કુલ

૫૮૧

૧૩૭૮.૮૭

૩૯૩

૫૯

૧૧

૧૦૨૭.૨૪

૨૭૦૦