×

શિબીરની માહીતી

પશુ સારવાર કેમ્પની માહીતી(પશુ આરોગ્ય મેળા સાથે)

પશુ રોગ નિદાન કેમ્પ વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩
(અ) મેજર કેમ્પ

૩૪

૨૮
(બ) માઈનોર કેમ્પ ૧૯ ૨૧૯
(ક) પશુ આરોગ્ય મેળા ૨૪૭