×

જન્મ મરણ ગુણોત્તર

વર્ષ - ર૦૦૭

અ.ન. તાલુકાનું નામ જીવીત જન્મ મરણ બાળ મરણ મૃત જન્મ
પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી પુરુષ સ્ત્રી
જુનાગઢ ૬૧૫૩ ૫૪૯૪ ર૦૧૭ ૧૫૭૧ ૧૫૯ ૧૩૬ ૧ર૭ ૧૦૦
માણાવદર ૧૦૧૭ ૯૭૯ ૪૬૮ ૩૬૪
વંથલી ૮૪૩ ૭૫૦ ૩૭૯ ર૪૩
માંગરોળ ૧૯૮૪ ૧૮૪૦ ૫ર૬ ૩૪૭
કેશોદ ૧૯૯૪ ર૦૮૧ ૬૮૧ ૪૧૧ ૧૯ ર૧
વેરાવળ ૪૧ર૫ ૩૮૦ર ૯૦૮ ૬૪૩ ૪૭ ૩૬
સુત્રાપાડા ૧ર૩૧ ૧૦૫૮ ૩૧૧ ૧૯૧
કોડીનાર ર૯૬ર ર૫૮૪ ૭૩૩ ૪૦૧
ઉના ૩૯૮૯ ૩૪૯૬ ૮૦૪ ૫૦૭
૧૦ તાલાળા ૧૩૧૫ ૧૧૮૬ ૩૧૭ ર૩ર
૧૧ વિસાવદર ૧ર૦૭ ૧૦૪૩ ૩૮ર ૩૦ર
૧ર મેંદરડા ૫૬૬ ૫૩૩ ૧૯ર ૧૬૩
૧૩ ભેંસાણ ૫૭૫ ૫૦૦ રર૩ ૧૬૧
૧૪ માળીયા ૧૩ર૩ ૧૧૫૪ ૪૯૯ ૩૩૧