×

સં૫ર્ક માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુ કચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી એસ.એન.દવે
જિલ્‍લા આર્યુવેદ અઘિકારીશ્રી (ઇ-ચા)
આર્યુવેદ શાખા, જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન,
નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર બાગ પાછળ,
શશીકુંજ રોડ જિલ્લા પંચાયત, જૂનાગઢ
૨૬૨૦૨૪૩ -- ૯૯૭૯૫૮૫૪૪૯