×

પશુ સારવાર

પશુ સારવાર(વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬)

ક્રમ તાંત્રીક લક્ષ્યાંક સિઘ્ધી
જિલ્લામાં પશુઓની સારવાર -- ૨,૨૯,૪૪૩

પશુ સારવાર કેમ્પની માહીતી(પશુ આરોગ્ય મેળા સાથે)

પશુરોગ નિદાનકેમ્પ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬
(અ) મેજર કેમ્પ
(બ) માઈનોર કેમ્પ ૧૬૨
(ક) પશુ આરોગ્ય મેળા ૧૫૩