×

સં૫ર્ક માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ અને હોદો ફોન નંબર
ઓફીસ સરનામુ કચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી બી.પી.શીંગાળા
જિલ્‍લા પશુપાલન અઘિકારીશ્રી (ઇ.ચા.)
પશુપાલન શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ, જિલ્લા પંચાયત જુનાગઢ ૨૬૨૦૦૯૬ - ૨૬૫૧૨૨૨ ૯૮૨૫૩૧૯૦૨૩