×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ ખેતી વાડી શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન, નવી
કલેકટર કચેરીની બાજુમાં, સરદાર બાગ પાછળ ,
શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડી.જી. રાઠોડ
ફોન નંબર ૨૬૩૩૦૪૬
ફેકસ નંબર ૨૬૩૩૦૪૬

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર(કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર
શ્રી ડી.જી. રાઠોડ જિલ્‍લા ખેતીવાડી અઘિકારીશ્રી ૨૬૩૩૦૪૬ ૨૬૩૩૦૪૬ ૮૫૧૧૧૨૪૯૪૬