×

વહીવટી અઘિકારીઓ

ક્રમ અઘિકારીશ્રીઓનું નામ ફોન નંબર કચેરી રહેઠાણ ફેકસ મોબાઇલ
શ્રી પ્રવીણ ચૌધરી (આઇ.એ.એસ.) ૨૬૩૫૩૧૬ ૨૬૫૧૦૦૨ ૨૬૩૬૩૧૭ ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૬
જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી
શ્રી આર.જી.જાડેજા ૨૬૩૬૦૮૦ - ૨૬૩૬૦૮૦ ૯૯૨૫૩૮૪૪૮૨
નિયામકશ્રી, જિ.ગ્રા.વિ.એજન્‍સી
સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા ૨૬૩૬૦૩૨ - ૨૬૩૩૬૮૪ ૭૫૬૭૦૧૭૫૫૨
નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી
(મહેસૂલ-મહેકમ)
શ્રી ડી.જી.રાઠોડ ૨૬૩૨૩૮૩ - ૨૬૩૩૬૮૪ ૮૫૧૧૧૨૪૯૪૬
નાયબ જિલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, (પંચાયત)(ઇ.ચા.)
સુ શ્રી પી.એસ.બારૈયા ૨૬૩૫૨૮૪ - - ૭૫૬૭૦૧૭૫૫૨
નાયબ જિલ્લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી
(વિકાસ)(ઇ.ચા.)
શ્રી આર.પી.છેલાણા ૨૬૩૦૭૧૬ - - ૯૯૯૮૮૬૫૭૭૭
હિસાબી અઘિકારીશ્રી ૨૬૩૩૧૯૬
ડો. સી.કે.મહેતા ૨૬૩૩૧૯૬ ૨૬૩૩૧૩૧ - ૭૫૬૭૮૮૫૧૧૧
મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અઘિકારીશ્રી
શ્રી ડો.સી.એલ.વ્યાસ ૨૬૩૩૦૭૪ - - ૭૫૬૭૮૮૪૯૯૯
અઘિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અઘિકારીશ્રી
(ઇ.ચા.)
ડો.એચ.એચ.ભાયા, ૨૬૩૧૬૮૫ - - ૭૫૬૭૮૮૫૩૩૩
આર.સી.એચ. ઓફીસરશ્રી
૧૦ શ્રી શારદાગૌરી સી.દેસાઇ ૨૬૩૧૪૩૪ - - ૯૮૭૯૩૯૬૨૩૨
પ્રોગ્રામ ઓફીસરશ્રી I.C.D.S.
૧૧ શ્રી એલ.વી.બારીયા ૨૬૩૪૨૯૫ - ૯૯૭૯૫ ૫૧૬૫૭
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, મા.મ
૧૨ શ્રી પી.જે.વ્યાસ ૨૬૩૩૪૨૬ ૨૬૨૪૫૧૫ - ૯૦૯૯૯૫૪૪૫૯
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી,સિંચાઇ ૨૬૩૩૦૪૬
૧૩ શ્રી ડી.જી.રાઠોડ ૨૬૩૩૦૪૬ - - ૮૫૧૧૧૨૪૯૪૬
જિલ્‍લા ખેતીવાડી અઘિકારીશ્રી
૧૪ શ્રી બી.પી.શીંગાળા ૨૬૩૪૦૯૬ - - ૯૮૨૫૩૧૯૦૨૩
નાયબ પશુપાલન અઘિકારીશ્રી (ઇ.ચા)
૧૫ શ્રી કે. એ ૫ટેલ ૨૬૩૪૧૩૬ - - ૯૯૦૯૯૭૧૬૭૯
જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારીશ્રી
૧૬ શ્રી ટી.ડી.પટેલ ૨૬૩૫૨૫૧ - - ૯૪૨૮૮૩૫૦૫૩
જિલ્‍લા આંકડા અઘિકારીશ્રી (ઇ.ચા.)
૧૭ શ્રી ડો.એચ.એફ.રાદડીયા, ૨૬૩૫૮૩૪ - - ૯૪૨૬૭૧૬૨૩૧
જિલ્‍લા મેલેરીયા અઘિકારીશ્રી
૧૮ શ્રી જે.કે.ચાવડા ૨૬૩૬૬૭૫ - - ૯૪૨૮૭૯૮૭૯૬
જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અઘિકારીશ્રી
૧૯ શ્રી એસ.એન.દવે ૨૬૩૨૨૪૩ - - ૯૯૭૯૫૮૫૪૪૯
જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી (ઇ.ચા.)
૨૦ શ્રી બી.એમ.પટેલ ૨૩૩૫૨૭૯ - - ૯૮૨૫૩૬૪૯૬૮
મદદ. જિલ્લા રજી. (સ.મં.) (ઇ.ચા.)
૨૧ શ્રી જ્યોતિબેન બોરીચા ૨૬૩૩૦૨૧ - - -
ચીટનીશ-વ- તા.વિ.અઘિ(જ.દ.)