×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામું હિસાબી શાખા, જિલ્લા પંચાયત સેવા સદન,
નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમા, સરદાર બાગ પાછળ,
શશીકુંજ રોડ, જિલ્લા પંચાયત જૂનાગઢ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર.પી.છેલાણા હિસાબી અઘિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૨૬૩૧૭૧૬, ૨૬૩૦૭૧૬
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર(કચેરી) ફેકસ નંબર રહેઠાણ મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી આર.પી.છેલાણા હિસાબી અઘિકારીશ્રી ૨૬૩૧૭૧૬, ૨૬૩૦૭૧૬ - - ૯૯૯૮૮૬૫૭૭૭ ao-ddo-jun@gujarat.gov.in