×
પ્રમુખ વિષે | જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયત

પ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ
શ્રી સેજાભાઇ વિરાભાઇ કરમટા

Designation :પ્રમુખ
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : જિલ્‍લા પંચાયત સેવા સદન,નવી કલેકટર કચેરીની બાજુમાં, સરદાર બાગ પાછળ, શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ
Phone No. : ૦૨૮૫-૨૬૨૧૧૨૧
Fax No.​ :
Mobile No​ : ૯૮૨૪૨૫૬૧૯૭
E-mail :president-ddo-jun@gujarat.gov.in