×

ડીડીઓ વિષે

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
શ્રી પ્રવીણ ચૌધરી (આઇ.એ.એસ.)

Designation :જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : Main Road,Opp.Shashikunj, Junagadh, District Panchayat Office, Mira Nagar
Phone No. : ૦૨૮૫- ૨૬૩૫૩૧૫ , ૨૬૩૫૩૧૬
Fax No.​ : ૦૦૨૮૫- ૨૬૩૬૩૧૭
Mobile No​ : ૯૯૭૮૪૦૬૨૩૬
E-mail :ddo-jun@gujarat.gov.in