×

આંગણવાડી

ક્રમ કિશોરી શકિત યોજના મંજુર કરેલ ધટક નુ નામ આંગણવાડીની સંખ્યા કિશોરીસકિત યોજના અન્વયે એડોલેશન ગર્લ( ૧૧ થી ૧૮ વર્ષ)
મંજુર કાર્યવન્ત સર્વે મુજબ શોધાયેલ પસંદ થયેલ કિશોરીની સંખ્યા તાલીમ આપેલ પુરક પોષ્ણ નો લાભ આપેલ આઈ.એફ.એ. ટેબલેટસ આપેલ આરોગ્ય શિક્ષણ આપેલ અન્ય કોઈ માહિતી
કેશોદ ૧૯૪ ૧૯૪ ૫૦૪૫ ૫૦૪૫ ૪૦૨૮ ૫૦૪૫ ૫૦૪૫ ૫૦૪૫
માણાવદર ૧૩૭ ૧૩૭ ૩૦૪૩ ૩૦૪૩ ૩૦૪૩ ૩૦૪૩ ૩૦૪૩ ૩૦૪૩
વંથલી ૧૨૩ ૧૨૩ ૩૦૯૧ ૩૦૯૧ ૨૩૮૧ ૨૦૩૨ ૨૩૯૧ ૨૩૯૧
માંગરોળ ૧૭૪ ૧૭૪ ૬૪૮૦ ૬૪૮૦ ૪૦૫૫ ૬૧૨૫ ૬૧૨૫ ૬૧૨૫
ભેસાણ ૭૯ ૭૯ ૨૦૩૨ ૨૦૩૨ ૨૦૩૨ ૧૯૭૬ ૨૦૩૨ ૨૦૩૨
જૂનાગઢ-૧ ૧૭૯ ૧૭૯ ૯૬૯૪ ૯૬૯૪ ૯૨૪૨ ૫૫૧૯ ૯૬૯૪ ૯૬૯૪
જૂનાગઢ-૨ ૧૩૫ ૧૩૫ ૫૦૭૭ ૫૦૭૭ ૫૦૭૭ ૩૩૯૭ ૫૦૭૭ ૫૦૭૭
માળીયા ૧૭૬ ૧૭૬ ૨૦૭૩ ૨૦૭૩ ૧૯૧૦ ૧૨૨૫ ૨૦૨૫ ૨૦૨૩
મેંદરડા ૮૯ ૮૯ ૩૩૭૧ ૩૩૭૧ ૩૩૭૧ ૧૬૧૬ ૩૩૭૧ ૩૩૭૧
૧૦ વિસાવદર ૧૪૦ ૧૪૦ ૩૯૯૦૬ ૩૯૯૦૬ ૩૫૧૩૯ ૨૯૯૭૮ ૩૮૮૦૩ ૩૮૮૦૧
કુલ એકંદર ૧૪૨6 ૧૪૨6 ૫૦૪૫ ૫૦૪૫ ૪૦૨૮ ૫૦૪૫ ૫૦૪૫ ૫૦૪૫  ૦